10 Strawberry Street

Spouted 8" 21oz Milk Jug - White